ЦЕНТР ПИСЬМЕННОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ

ал-Джуз ал-хамис мин хашийа Радд ал-мухтар ‘ала-д-дурр ал-мухтар шарх танвир ал-ибсар_2 / 2_الجزء الخامس من حاشية ردّ المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار

ал-Джуз ал-хамис мин хашийа Радд ал-мухтар ‘ала-д-дурр ал-мухтар шарх танвир ал-ибсар фи фикх мазхаб ал-имам ал-а‘зам Аби Ханифа ан-Ну‘ман. С. 271-566. 
Автор: Ибн ‘Абидин, Мухаммад Амин
Страниц: с 271 по 566
Год выпуска: не установлен
Тип: Книга